12.4.12

ΟΝ ΑΝ ΦΙΛΗΣΩ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ

Βαγγέλης Κύρης: The holy idol

Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθεν καὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων
καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ.
ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον λέγων,
Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτόν.
καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν,
Χαῖρε, ῥαββί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: