17.6.15

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 1

Εν μέ­σω των κρί­σι­μων δι­α­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με τους ε­ταί­ρους μας, που κιν­δυ­νεύ­ουν να ο­δη­γη­θούν σε α­δι­έ­ξο­δο και ρή­ξη·
Εν μέ­σω ποικίλων τρα­γι­κών κα­τα­στά­σε­ων στις ο­ποί­ες έ­χουν πε­ρι­έλ­θει πλή­θος Ελ­λή­νων λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σε­ως,
ο α­ξι­ό­τι­μος Υ­πουρ­γός της Δι­και­ο­σύ­νης έ­σπευ­σε να δη­μο­σι­ο­ποι­ή­σει σχέ­διο νό­μου για την ε­πέ­κτα­ση του Συμ­φώ­νου Συμ­βί­ω­σης και για τα «ο­μό­φυ­λα ζευ­γά­ρια», δη­λα­δή να θε­σμο­θε­τη­θεί ο πε­ρι­λά­λη­τος «γά­μος» των ο­μο­φυ­λο­φί­λων.
Άν η ως ά­νω ε­νέρ­γεια αυ­τή την ώ­ρα δεν εί­ναι σκό­πι­μη (να πε­ρά­σει, δη­λα­δή, το νο­μο­σχέ­διο χω­ρίς θό­ρυ­βο και αν­τι­δρά­σεις, α­φού η προ­σο­χή ό­λων μας εί­ναι στρα­μέ­νη στα ζη­τή­μα­τα της οι­κο­νο­μί­ας και τις δι­ε­ξα­γό­με­νες δι­α­πραγ­μα­τεύ­σεις), τό­τε ι­σχύ­ει γι αυ­τήν ο λό­γος του θυ­μό­σο­φου λα­ού μας : ε­δώ κα­ρά­βια χά­νον­ται, βαρ­κού­λες αρ­με­νί­ζουν!
Ως ε­λά­χι­στος ε­πί­σκο­πος της Εκ­κλη­σί­ας αι­σθά­νο­μαι το ι­ε­ρό χρέος να ε­πα­να­λά­βω ό­σα υ­πο­γράμ­μι­σα σε ποι­μαν­τι­κή εγ­κύ­κλιό μου που δι­α­νε­μή­θη­κε στο πλή­ρω­μα της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας την Πρω­το­χρο­νιά του 2014.
1. Οι Χρι­στια­νοί —α­κό­μη κι ε­κεί­νοι που δι­α­τη­ρούν χα­λα­ρή σχέ­ση με την Εκ­κλη­σί­α— γνω­ρί­ζου­με ό­τι ο Θε­ός δη­μι­ούρ­γη­σε δύ­ο φύ­λα, τον άν­δρα και τη γυ­ναί­κα. Τρί­το φύ­λο δεν υ­πάρ­χει.
Κα­τά τη φυ­σι­κή τά­ξη που εγ­κα­θί­δρυ­σε ο Θε­ός, ο άν­δρας έλ­κε­ται α­πό τη γυ­ναί­κα και η γυ­ναί­κα α­πό τον άν­δρα. Η έλ­ξη αυ­τή α­νοί­γει τον δρό­μο του γά­μου που στη χρι­στι­α­νι­κή Εκ­κλη­σί­α θε­ω­ρεί­ται «μυ­στή­ριον μέ­γα», μυ­στή­ριο α­γά­πης, πη­γή και λί­κνο της αν­θρώ­πι­νης ζω­ής και ο­δός που ο­δη­γεί στη χρι­στι­α­νι­κή τε­λει­ό­τη­τα συ­ζύ­γους και παι­διά. Η Εκ­κλη­σί­α ευ­λο­γεί αυ­τή την έγ­γα­μη σχέ­ση και θε­ω­ρεί την οι­κο­γέ­νεια, που ο χρι­στι­α­νι­κός γά­μος εγ­και­νιά­ζει, μι­κρή «κατ οί­κον» εκ­κλη­σί­α.
2. Ε­κτός α­πό τον ευ­λο­γη­μέ­νο χρι­στι­α­νι­κό γά­μο η Εκ­κλη­σί­α δεν α­πο­δέ­χε­ται κα­νε­νός εί­δους άλ­λο γά­μο για τα μέ­λη της, τους χρι­στια­νούς. Ει­δι­κό­τε­ρα για το φαι­νό­με­νο της ο­μο­φυ­λο­φι­λί­ας η «θέ­ση» της α­πό τήν ί­δρυ­σή της μέ­χρι σή­με­ρα εί­ναι κά­τι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό ξε­κά­θα­ρη : Η ο­μο­φυ­λο­φι­λί­α δεν εί­ναι θε­μι­τή σε­ξου­α­λι­κή ε­πι­λο­γή, αλ­λά πα­ρέκ­κλι­ση και δι­α­στρο­φή της φύ­σε­ως. Εί­ναι κα­τά τον λό­γο του α­πο­στό­λου Παύ­λου βα­ρύ, θα­νά­σι­μο σαρ­κι­κό α­μάρ­τη­μα το ο­ποί­ο, αν ο άν­θρω­πος που το δι­α­πράτ­τει δεν με­τα­νο­ή­σει, τον α­πο­κλεί­ει α­πό τη βα­σι­λεί­α του Θε­ού (Α’ Κορ. 6, 9-10).
3. Η Εκ­κλη­σί­α εί­ναι μη­τέ­ρα. Μα­κρο­θυ­μεί, α­νέ­χε­ται και προ­σεύ­χε­ται για την ε­πι­στρο­φή στους κόλ­πους της και στην ευ­λο­γη­μέ­νη κα­τά Χρι­στόν ζω­η κά­θε παι­διού της που α­πο­μα­κρύν­θη­κε απ αυ­τήν. Σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση ό­μως δεν α­πο­δέ­χε­ται και δεν συμ­βι­βά­ζε­ται με την α­μαρ­τί­α. Σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση δεν συ­ναι­νεί η ε­κτρο­πή α­πό τους νό­μους της φύ­σε­ως που ό­ρι­σε ο Θε­ός, να γί­νει «ε­λεύ­θε­ρη ε­πι­λο­γή» και «δι­καί­ω­μα» του αν­θρώ­που. Σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση δεν συμ­φω­νεί να τί­θε­ται σε ι­σό­τι­μη λί­γο-πο­λύ θέ­ση ο χρι­στι­α­νι­κός γά­μος αν­δρός και γυ­ναι­κός και η «ε­λεύ­θε­ρη συμ­βί­ω­ση» εί­τε ε­τε­ρο­φύ­λων εί­τε ο­μο­φυ­λο­φί­λων· η ευ­λο­γη­μέ­νη χρι­στι­α­νι­κή οι­κο­γέ­νεια και κά­θε λο­γής «ε­ναλ­λα­κτι­κές μορ­φές» οι­κο­γέ­νειας, ει­σα­γό­με­να υ­πο­προ­ϊ­όν­τα α­πο­χρι­στι­α­νι­σμέ­νων κοι­νω­νι­ών.
4. Με σε­βα­σμό αλ­λά και με παρ­ρη­σί­α α­πευ­θύ­νο­μαι προς την Κυ­βέρ­νη­ση, τα κόμ­μα­τα και τους βου­λευ­τές μας. Το θέ­μα, κύ­ριοι, δεν εί­ναι πα­ρω­νυ­χί­δα. Προ­ω­θών­τας και ψη­φί­ζον­τας, ό­σοι τε­λι­κά θα το πρά­ξε­τε, μια τέ­τοι­α ρύθ­μι­ση α­να­λαμ­βά­νε­τε τε­ρά­στια ευ­θύ­νη. Προ­τού α­πο­φα­σί­σε­τε τι θα πράξε­τε σκε­φθεί­τε κα­λά το μέλ­λον της πα­τρί­δας μας. Κοι­τάξ­τε κα­τά­μα­τα τους γο­νείς σας που σας έ­φε­ραν στον κό­σμο και τα παι­διά σας που α­να­τρέ­φε­τε. Ως χρι­στια­νοί, ό­σοι εί­στε, δεν μπο­ρεί­τε να α­γνο­εί­τε τη χρι­στι­α­νι­κή δι­δα­σκα­λί­α, το ή­θος της Εκ­κλη­σί­ας, την πνευ­μα­τι­κή πα­ρά­δο­ση αυ­τού του τό­που. Δεν μπο­ρεί­τε να νο­μο­θε­τεί­τε ε­ρή­μην της χρι­στι­α­νι­κής συ­νει­δή­σε­ώς σας!
5. Η σχέ­ση σας με τον Θε­ό και την Εκ­κλη­σί­α δεν μπο­ρεί να πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται μό­νο στην ε­πι­δει­κτι­κή πα­ρου­σί­α σας στις δο­ξο­λο­γί­ες και τις λι­τα­νεί­ες. Ε­πι­βάλ­λε­ται για λό­γους συ­νέ­πειας και α­πό σε­βα­σμό προς τον χρι­στι­α­νι­κό λα­ό που σας τι­μά με την ψή­φο του, η σχέ­ση αυ­τή να εκ­φρά­ζε­ται και στη Βου­λή· την ώ­ρα της ψη­φο­φο­ρί­ας ε­πί κρι­σί­μων ζη­τη­μά­των που συν­δέ­ον­ται στε­νά με τη χρι­στι­α­νι­κή πί­στη και την ευ­αγ­γε­λι­κή η­θι­κή.
Εί­θε να πρυ­τα­νεύ­σουν η ε­πί­γνω­ση και το αί­σθη­μα ευ­θύ­νης!
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ ΣΥ­ΜΕ­ΩΝ


Τήν ώρα που η Χώρα μας συγκλονίζεται από τά θεμέλιά της ένεκα της οικονομικής κρίσεως μερικοί ηθικά ξεφτιλισμένοι τύποι, που έχασαν αυτό πού άλλοτε ελέγαμε, τήν «λίγη τσίπα, μωρέ», δηλ. την ντροπή, ηθέλησαν να παρουσιάσουν τήν ηθική τους ξεφτίλα μέ τό ωραίο όνομα "υπερηφάνεια"! Πρόκειται γι' αυτούς, που τις τελευταίες αυτές ημέρες έκαμαν μιά εμφάνιση στήν Αθήνα, ετοιμάζουν δέ και παρέλαση στην Θεσσαλονίκη τις αμέσως προσεχείς ημέρες, για να μας πούν, πως νοιώθουν υπερηφάνεια, για το γεγονός, ότι αποτελούν έκτρωμα της ανθρώπινης φύσεως!
Είναι αυτοί, που στις ημέρες μας μιμούνται τα σαρκικά ελαττώματα, που κάποτε είχαν οι κάτοικοι της περιοχής Σόδομα καί Γόμορρα, για τούς οποίους ομιλεί η Παλαιά Διαθήκη.
Ο Θεός τους συχάθηκε καί γι αυτό έρριψε φωτιά από τόν ουρανό καί τους κατέστρεψεν ολοσχερώς! «Καί ....έβρεξεν επί Σόδομα καί Γόμορρα θείον καί πυρ παρά Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον καί πάντας τους κατοικούντας εν ταις πόλεσι και τα ανατέλλοντα εκ της γης...» (βλ. Γένεσις, κεφ. 19, στ.24-25)
Δέν έχουμε τίποτε με τους ανθρώπους, οι οποίοι συνεφιλιώθησαν με την διαστροφή της σαρκικής μίξεως.
Ο Θεός ας τους οδηγήσει στην μετάνοια! Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε αδιαμαρτυρήτως και την άποψή τους, ότι αισθάνονται ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, μόνο καί μόνο επειδή υπέκυψαν σε μια ηδονική σαρκική διαστροφή!
Δέν θά τούς επαινέσουμε, όταν ισχυρίζονται, ότι νοιώθουν ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, δούλοι όντες σε ένα ανώμαλο και γι αυτό καί συχαμερό σαρκικό πάθος, που δεν έχει καμμιά, απολύτως καμμιά, δικαιολογία!
Ας βγάζουν τα μάτια τους με όποιο τρόπο θέλουν, αρκεί να μή μας προκαλούν και να μη ερεθίζουν την χριστιανική μας συνείδηση!
Δεν θα τους πούμε καί μπράβο, όταν ακυρώνουν τον θείο Νόμο και όταν ανατρέπουν τους Νόμους της φύσεως! Άς βγάζουν τά μάτια τους τουλάχιστον στα κρυφά!
'Οπως ο κλέφτης δεν μπορεί να αισθάνεται υπερηφάνειαν, επειδή υπέκυψε στο πάθος της κλοπής, έτσι, καί ακόμη πολύ περισσότερο, και ο ομοφυλόφιλος, ό ανώμαλος, ο αφύσικος, ο συχαμερός σαρκολάτρης, δεν μπορεί να νοιώθει υπερηφάνειαν!
Ας είναι Δήμαρχος, ας είναι Υπουργός, ας είναι Πρέσβυς, ας είναι πλούσιος, ας είναι πτωχός! Ό,τι κι αν είναι από όλα αυτά. όσες παρελάσεις κι ας κάνουν με τον τίτλο "Pride Gay" τελικά αποτελούν ένα άπόβρασμα της φύσεως! Τους συχαίνονται και ο Θεός και οι άνθρωπο!
Στο Δήμαρχο που διατύπωσε την ευχή «να υπογραφεί το πρώτο σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομοφυλοφίλων στυ Δημαρχείο" του εκφράζουμε τη βαθειά μας θλίψη.
Όπως επίσης και σε μερικούς «σοφούς» της αριστερής κουλτούρας, οι οποίοι από τον Ιανουάριο 2015 ανέλαβαν την διακυβέρνηση της Χώρας και πανηγυρίζοντες με τα πλήθη των ανωμάλων και ανεγκέφαλων αυτών ατόμων, εθεάθησαν προχθές στην πλατεία Κλαυθμώνος καί εδήλωσαν, ότι θα υπερψηφίσουν τον σχετικό Νόμο, όταν θα έλθει στη Βουλή!
Στην Εκκλησία του Χριστού δεχόμεθα με συμπάθεια καί με περισσή αγάπη τον αμαρτωλό άνθρωπο, όταν αυτός αισθάνεται τήν ενοχήν του, ομολογεί το πάθος του, εκφράζει την σταθερή θέλησή του να πολεμήσει τά πάθη της ψυχής του και εν μετανοία ζητεί τό έλεος του Θεού! Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν γίνεται δεκτός ο αμαρτωλός, ο οποίος αισθάνεται ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ για τη αμαρτωλότητά του!
Στους αρρωστημένους και πεπλανημμένους αυτούς Αδελφούς μας, τους Ομοφυλοφίλους, αφιερώνουμε το σημερινό σημείωμά μας. Παραθέτουμε τούς λόγους του Αποστόλου Παύλου ενός κοσμικού παράγοντος από τον δημοσιογραφικό χώρο καί ενός ιατρού Καθηγητού Πανεπιστημίου, ο οποίος σε συνέντευξή του ομιλεί για το Gay Pride με λόγια καθαρά!
Στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 'Ανθιμο, ο Οποίος σθεναρώς ανθίσταται στην παρακμή των ηθών καί αγωνίζεται για την μη πραγματοποίηση της παρελάσεως αυτών των ηθικά εκφυλισμένων προσώπων στη Θεσσαλονίκη, συμπαριστάμεθα ολοψύχως!
Στούς Φοιτητές της Θεολογίας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με υπερηφάνεια υπογράφουν ένα Υπόμνημα διαμαρτυρίας με τον τίτλον «Τέκνα του Αγίου Δημητρίου» έκφράζουμε τα συγχαρητηριά μας.
Τέλος, Προς όλους αυτούς τους αρρωστημένους Αδελφούς μας ευχόμεθα ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
Ο Μητροπολίτης
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας  Αμβρόσιος

romfea.gr

1 σχόλιο:

les an είπε...

Είπα κι εγώ ,καλά ο Αρχιεπίσκοπος κράτησε μια στάση σχεδόν ήπια και τήρησε ίσες αποστάσεις μιλώντας γενικά για το σύμφωνο , οι μουτζαχεντίν όμως πώς θα αντιδράσουν;
Καλά ο Καλαβρύτων είναι απίστευτος! Απίστευτος όμως...
Νομίζω πως υπάρχει μια διάσταση στη στάση τους εν σχέσει με τον Ιερώνυμο.
Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουν οι πολιτικοί.Οι πολιτικοί νομοθετούν...