14.11.13

ΟΜΟΕΡΩΤΙΚΑ ΕX LIBRISEx libris σημαίνει στα λατινικά από τα βιβλία ( του) και είναι η σήμανση που τοποθετεί ό ιδιοκτήτης ενός βιβλίου σε αυτό ώστε να υποδηλώσει την ιδιοκτησία του ώστε να μην είναι ευχερής η κλοπή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: