21.1.15

ΚΑΤΑΡ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"Prince seated on terrace with courtiers", page from the Ardeshir album, India, c. 1650-60.
Opaque watercolour with gold on paper.


Αριστερά: "Portrait of Sheikh Ali Mirza", Iran, 1810-15. Oil on canvas.
Δεξιά: "Portrait of Hasan Ali Mirza Shuja al-Saltana", Iran (Tehran), c. 1810-15.
Oil on canvas.

Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης (Ντόχα, Κατάρ)
( φωτογραφίες: SK )

"The wrestling master challenged by his pupil", painted by Mahmud Muzahhib, Uzbekistan (Bukhara), 1560-1561.
Ink, opaque watercolours and gold on paper.

Δεν υπάρχουν σχόλια: