13.9.12

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΕ

Το ΕΚ στηρίζει την εξασφάλιση βασικών δικαιωμάτων για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε όλη την ΕΕ
Όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων θα έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των ειδικών αναγκών τους, σύμφωνα με μια οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Θα παρέχονται στα θύματα δωρεάν υπηρεσίες στήριξης, όπως ψυχολογική υποστήριξη, ενώ τα θύματα θα μπορούν να ανακριθούν από την αστυνομία και θα αποκτήσουν δικαίωμα ακρόασης στο δικαστήριο σε γλώσσα που καταλαβαίνουν. Περίπου 75 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα εγκληματικών πράξεων κάθε χρόνο στην ΕΕ.
[...]
''Η οδηγία λέει δυνατά και καθαρά στα θύματα ότι τα δικαιώματά τους δεν πρόκειται πλέον να παραμεληθούν, γεγονός που θα χρησιμεύσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη", δήλωσε η εισηγήτρια και μέλος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Teresa Jiménez-Becerril (ΕΛΚ, Ισπανία), κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012. Η εισηγήτρια εκ μέρους της επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών Antonyia Parvanova (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία), σχολίασε το εξής: "Η νομοθεσία αυτή καθοδηγείται από μια βασική αρχή: το συμφέρον των θυμάτων και την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να ξεπεράσουν μία κατάσταση η οποία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη".
[...]
Μόλις οι νέοι αυτοί κανόνες υιοθετηθούν, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν τρία χρόνια για να τους προσαρμόσουν στην εθνική τους νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία αποφάσισαν να τους υιοθετήσουν, ενώ η Δανία σύμφωνα δεν θα τους εφαρμόσει έτσι όπως προβλέπεται στη ρήτρα αυτοεξαίρεσης στα θέματα δικαιοσύνης και τις εσωτερικών υποθέσεων.
http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20120907IPR50809/html/El-Parlamento-Europeo-refuerza-los-derechos-de-las-v%C3%ADctimas

ΕΚΘΕΣΗ
PE 480.616v02-00 A7-0244/2012
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων
[...]
(5) Οι εγκληματικές πράξεις συνιστούν προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, καθώς και παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων των θυμάτων. Επομένως, τα θύματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ευαισθησία και επαγγελματισμό και χωρίς κανενός είδους διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσιακής κατάστασης, καταβολών, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, έκφρασης ή ταυτότητας φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής και κατάστασης υγείας. Σε όλες τις επαφές με τις αρμόδιες αρχές που ενεργούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, και τις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με τα θύματα, όπως υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων ή υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προσωπική κατάσταση και οι άμεσες ανάγκες των θυμάτων, καθώς και η ηλικία, το φύλο, η ενδεχόμενη αναπηρία και ο βαθμός ωριμότητάς τους, με πλήρη σεβασμό της σωματικής, νοητικής και ηθικής τους ακεραιότητας. Τα θύματα πρέπει να προστατεύονται από επακόλουθη και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και από εκφοβισμό, να δέχονται κατάλληλη υποστήριξη που να διευκολύνει την αποκατάστασή τους και να έχουν κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης.
(5a) Η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται με τους όρους διαμονής των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην επικράτεια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν εξαρτώνται από το νομικό καθεστώς διαμονής των θυμάτων στο έδαφός τους ή από την ιθαγένεια ή την εθνικότητα του θύματος. Η καταγγελία εγκλήματος και η συμμετοχή σε ποινική διαδικασία δεν δημιουργούν δικαιώματα όσον αφορά το καθεστώς διαμονής του θύματος.
[..]
8) Η παρούσα οδηγία ορίζει τους ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία προκειμένου να παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας.
(8στ) Η βία που στρέφεται κατά προσώπου λόγω φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης του φύλου ή θίγει δυσανάλογα πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου νοείται ως βία λόγω φύλου. Ενδέχεται να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή ταλαιπωρία του θύματος. Η βία λόγω φύλου νοείται ως μορφή διάκρισης και ως παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μορφές βίας χωρίς να περιορίζεται σε αυτές : βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης), εμπορία ανθρώπων και δουλεία και διάφορες μορφές βάρβαρων πρακτικών όπως οι αναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα εγκλήματα "τιμής". Οι γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας λόγω φύλου και τα παιδιά τους συχνά απαιτούν ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω υψηλού κινδύνου επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης και εκφοβισμού σε αυτού του είδους τα εγκλήματα.
[...]
(18) Στις ατομικές αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος όπως η ηλικία, το φύλο, και η ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, η εθνότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η υγεία, η αναπηρία, το καθεστώς διαμονής, οι δυσκολίες επικοινωνίας, η σχέση με τον δράστη ή η εξάρτηση από αυτόν, προηγούμενη εμπειρία από εγκληματικές πράξεις, το είδος ή η φύση του εγκλήματος ή οι περιστάσεις του εγκλήματος όπως έγκλημα μίσους ή έγκλημα λόγω προκαταλήψεων ή έγκλημα που διαπράχθηκε με κίνητρο σχετικό με διάκριση, σεξουαλική βία, βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, όπου ο δράστης ήταν σε θέση ισχύος, το γεγονός ότι η κατοικία του θύματος βρίσκεται σε συνοικία με μεγάλη εγκληματικότητα ή στην οποία κυκλοφορούν συμμορίες, ή το γεγονός ότι το θύμα είναι αλλοδαπός.
18α) Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, βίας λόγω φύλου, εγκλημάτων μίσους, τα θύματα με αναπηρίες και τα παιδιά θύματα τείνουν να υφίστανται σε μεγάλο βαθμό επακόλουθη ή επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση η εκφοβισμό. Θα πρέπει να αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή αν τα θύματα αυτά κινδυνεύουν να υποστούν περαιτέρω θυματοποίηση και θα πρέπει να υπάρχει ισχυρό τεκμήριο ότι θα ωφεληθούν από τα ειδικά μέτρα προστασίας.

Αντί λοιπόν οι "επαγγελματίες ακτιβιστές" να εκβιάζουν για θολά αντιρατσιστικά μέτωπα δεν έχουν παρά να ζητήσουν την υιοθέτηση από την ελληνική βουλή της οδηγίας το συντομότερο δυνατό και την πιστή εφαρμογή της ως νόμου του ελληνικού κράτους.

1 σχόλιο:

gay super hero είπε...

"Αντί λοιπόν οι "επαγγελματίες ακτιβιστές" να εκβιάζουν για θολά αντιρατσιστικά μέτωπα δεν έχουν παρά να ζητήσουν την υιοθέτηση από την ελληνική βουλή της οδηγίας το συντομότερο δυνατό και την πιστή εφαρμογή της ως νόμου του ελληνικού κράτους."

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στρώσουν τον πισινό τους κάτω και να παράγουν έργο. Προϋποθέτει συνέπεια, επιμονή και σαφείς επεξεργασμένες θέσεις. Με λίγα λόγια, τους βάζεις δύσκολα.

Αντίθετα τα πυροτεχνήματα και οι αντιρατσιστικές φανφάρες είναι σίγουρα πιο ξεκούραστα και αποδοτικά.