4.5.14

ΟΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΕΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

Associació Cristiana de Gais i Lesbianas de Catalunya: Así lo dice la Biblia
Τω καιρώ εκείνω, εισελθόντι τω Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγων˙ Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τη οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. Και λέγει αυτώ ο Ιησούς˙ εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη˙ Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης. Αλλά ειπέ λόγω, και ιαθήσεται ο παίς μου. Και γάρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν, έχων υπ’ εμαυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτω, πορεύθητι, και πορεύεται, και άλλω, έρχου, και έρχεται, και τω δούλω μου, ποίησον τούτο, και ποιεί. Ακούσας δέ ο Ιησούς εθαύμασε και είπε τοις ακολουθούσιν˙ αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον. Λέγω δέ υμίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δέ υιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς τω εκατοντάρχω˙ ύπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι. Και ιάθη ο παίς αυτού εν τη ώρα εκείνη. (Ματθ. 8:5-13)

Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, που τον παρακάλεσε λέγοντας: «Κύριε, ο νεαρός ερώμενός μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». Και ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ κάτω από τη στέγη μου∙ πες όμως μόνο ένα λόγο, και θα γιατρευτεί ο ερώμενός μου. Κι εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία κι έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου λέω στον ένα “πήγαινε” και πηγαίνει, και στον άλλο “έλα” και έρχεται, και στο δούλο μου “κάνε αυτό” και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε κι είπε σ’ όσους τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δε βρήκα. Και σας λέω πως θα ‘ρθουν πολλοί από ανατολή και δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι∙ εκεί θα κλαίνε, και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: «Πήγαινε, κι ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο ερώμενος εκείνη την ώρα.

8 σχόλια:

Ξενικός είπε...

χεχέ!...
Ξενικός

anoixi lesviaki είπε...

Εκπληκτικό!
Σκεφτόμουν , με τόσους παπύρους που ανακαλύπτονται , όπως επι παραδείγματι το κείμενο στο οποίο αφήνεται η υπόνοια ότι ο Ιησούς είχε σύζυγο, να ανακαλυφθεί , πως ανάμεσα στους followers του Ιησού υπήρξαν και ομοφυλόφιλοι..Ε, ρε γλέντια! Αμόκ θα πάθαινε το παπαδαριό.

aizen999 είπε...

παις δε σημαινει παιδι? η μεταφραση σε ερωμενος με ποια βαση εγινε?

erva_cidreira είπε...

Το ίδιο επεισόδιο από το κατά Λουκάν 7:1-10

Ἐπεὶ δέ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 2 Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾶν, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 3 ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες ὅτι Ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο, 5 ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν. 6 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους λέγων αὐτῷ· Κύριε, μὴ σκύλλου· οὐ γὰρ εἰμι ἱκανός ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς· 7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· ἀλλ' εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. 8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 9 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε· Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 10 καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον εὗρον τὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα.

erva_cidreira είπε...

Η λέξη παις που χρησιμοποιεί ο ευαγγελιστής Ματθαίος τον 1ο αιώνα μ.Χ θα μπορούσε να μεταφραστεί ως 1-παιδί, υιός
2-νεαρός δούλος
3-νεαρός ερώμενος.
Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο χρησιμοποιείται η σαφέστατη λέξη δούλος.
Στο κατά Ματθαίον η πιο αμφίσημη λέξη παις, ενώ παρακάτω χρησιμοποιείται η λέξη δούλος με την αναμενόμενη σημασία της.
Άρα λογικά θα πρέπει να διαλέξουμε μια από τις δυο άλλες εκδοχές. Παραδοσιακά μεταφράζεται ως παιδί, γιος.
Μια ενδεχόμενη μετάφραση σε ερώμενος ίσως να εξηγεί πιο λογικά την απροθυμία, ντροπή μάλλον, του Εκατόνταρχου να δεχθεί τον Χριστό υπό τη στέγη του.
Ιδίως αν ο Εκατόνταρχος είναι ρωμαίος, που είναι και το πιθανότερο, οπότε ζει στον στρατώνα.

erva_cidreira είπε...

Και η εκδοχή του επεισοδίου στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 4:46-54, όπου χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα οι λέξεις παιδίον και υιός, ενώ σαφώς δηλώνεται ότι ο Εκατόνταρχος είναι βασιλικός, δηλαδή στρατιωτικός στην υπηρεσία του Ηρώδη Αντύπα.Ἦλθεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καπερναούμ· 47 οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν· ἤμελλε γὰρ ἀποθνῄσκειν. 48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· Ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. 49 λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός· Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 50 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου· ὁ υἱός σου ζῇ. καὶ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 51 ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀπήντησαν αὐτῷ καὶ ἀπήγγειλαν λέγοντες ὅτι ὁ παῖς σου ζῇ. 52 ἐπύθετο οὖν παρ' αὐτῶν τὴν ὥραν ἐν ᾗ κομψότερον ἔσχε· καὶ εἶπον αὐτῷ ὅτι χθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 53 ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐν ᾗ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ὁ υἱός σου ζῇ· καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54 Τοῦτο πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

Ανώνυμος είπε...

παις παιδί θα εννοούσε ονειρεύεστε ξύπνιοι μερικοί... είπαμε τον παίρναν οι αρχαίες αλλά όχι και έτσι ρε παιδιά!

Ανώνυμος είπε...

Εκατόνταρχος Κορνήλιος (Χριστιανόπουλος)
Κύριε, μην απορείς για την τόση μου πίστη
η αγάπη μού υπαγορεύει την πίστη. Δεν σε παρακαλώ για τον Νικήτα και τον Χαρίλαο μήτε για το Νικόλαο που δεν πρόφτασε να βαρεθεί τις προσευχές. Τον Αντώνιο κάνε καλά, τον Αντώνιο. Όταν ήταν μικρός και ελεύθερος, ασχολούνταν κι αυτός με τα γράμματα και τις τέχνες ήταν κάτοχος της αρχαίας ελληνικής και του άρεζε να παίζει ακορντεόν. Όμως τώρα είναι δούλος μου- μη ρωτάς πώς. Έχω την εξουσία απάνω του του δεσμείν και του λύειν. Μπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ ακόμα και να τον λευτερώσω, αν και μου είναι οδυνηρό εξάλλου εργάζεται αποδοτικά με τη μεγάλη του ρώμη. Γι΄ αυτούς, Κύριε, τους λόγους και γι΄ άλλους πολλούς κάνε καλά τον Αντώνιο, το δούλο τού δούλου σου. Αν παραστεί ανάγκη, μπορεί να γίνω και χριστιανός. Όμως κάν΄ τον καλα, μόν΄ αυτό σου ζητώ, τιποτ΄ άλλο. Θα΄ταν ανήθικο κάθε άλλο που θα τολμούσα να σου ζητήσω.